';

Vzw Kompani zorgt voor uw privacy.

HOME › Privacyverklaring

Vzw Kompani is verantwoordelijk voor uw Privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer (DPO) van vzw Kompani is te bereiken via: dpo@kompani.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Vzw Kompani verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP- adres (geanonimiseerd)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via een webformulier op onze website
 • MAC-adres van de verbonden hardware
 • Volume van verbruikte data
 • Tijdstip van toegang
 • Tijdstip en duur van meest recente connectie met het WIFI netwerk
 • Voor – en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vzw Kompani verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gezien vzw Kompani haar diensten specifiek richt op minderjarigen en hun context in het kader van integrale jeugdhulp en opvoedingsondersteuning, kunnen personen jonger dan 16 jaar gebruik maken van de diensten aangeboden door vzw Kompani.

In de mate van het mogelijke geven ouders, opvoedingsverantwoordelijken of voogd toestemming voor het gebruik van deze diensten door personen jonger dan 16 jaar, of zijn zij minstens op de hoogte dat deze personen de diensten van vzw Kompani gebruiken.

Op onze website kunnen wij niet controleren of een gebruiker al dan niet jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders, opvoedingsverantwoordelijken of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vzw Kompani verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie betreffende het hulpverleningstraject
 • Vzw Kompani verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, of als we dit relevant achten zoals (dossier) gegevens die wij nodig hebben voor onze begeleidingen.

Detailoverzicht:

Categorie

Soort persoonsgegevens

Doel van de verwerking Grondslag
Gebruik website
IP adres (geanonimiseerd) Bijsturen en optimaliseren van websitebezoek Gerechtvaardigd belang

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

U antwoorden en/of informeren

Uw toestemming

Overeenkomst

Gebruik WIFI

Voor- en achternaam

IP adres

MAC adres van de verbonden hardware

Volume van verbruikte data

Tijdstip van toegang tot WIFI netwerk

Tijdstip en duur van meest recente connectie met WIFI-netwerk

Beveiliging-WIFI netwerk

Monitoring dataverbruik

Pedagogische opdracht: mediawijsheid en correct internetgebruik aanleren aan cliënten

Gerechtvaardigd belang
Uitnodigingen (terugkomdag)

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Bezorgen van uitnodigingen Uw toestemming
Boekhouding

Voor- en achternaam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

BTW nummer

Voeren van boekhouding

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

Begeleiding

Mogelijke persoonsgegevens die we verwerken:

Identificatiegegevens

Financiële bijzonderheden

Leefgewoonten

Samenstelling van het gezin

Vrijetijdsbesteding en interesses

Lidmaatschappen

Gerechtelijke gegevens

Woningkenmerken

Gegevens betreffende de gezondheid

Opleiding en vorming

Beroep en betrekking

Rijksregisternummer / identificatienummer Sociale Zekerheid

Raciale of etnische gegevens

Gegevens over het seksuele leven

Politieke opvattingen

Lidmaatschappen van vakvereniging

Filosofische of religieuze overtuigingen

Politieke opvattingen

Beeldopnames

Hulpverlening

Wettelijke verplichting

Naleven overeenkomst

Toestemming

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Vzw Kompani neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vzw Kompani) tussen zit.

5. Bewaartermijnen

Vzw Kompani bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens, tenzij de wetgeving ons andere verplichtingen oplegt:

Bewaartermijn

Maximaal 1 jaar na meest recente websitebezoek of na volledige afhandeling van de overeenkomst opgestart door het invullen van het webformulier

Bewaartermijn

Maximaal 1 jaar na laatste toegang tot WIFI-netwerk

Bewaartermijn

10 Jaar

Bewaartermijn

Tot de jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Vzw Kompani verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vzw Kompani blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens kunnen in het kader van de hulpverlening worden gedeeld met derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. In andere gevallen kan dit enkel , zowel op uw vraag als op ons initiatief, binnen het gedeeld beroepsgeheim. Hiervoor is uw instemming vereist. Uw instemming in het geval van gedeeld beroepsgeheim impliceert dat vzw Kompani duidelijk maakt wie de bestemmeling is, met welk doel vzw Kompani de informatie deelt en om welke informatie het precies gaat. U kunt zich ook verzetten tegen het delen van de betreffende informatie.

7. Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Vzw Kompani gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vzw Kompani.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: dpo@kompani.be

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Vzw Kompani neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via dpo@kompani.be

Vzw Kompani wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, contact@apd-gba.be